Vyjádření hnutí SPOLEČNĚ S VÁMI k odvolání Ing. Radky Kučerové z postu starostky našich obcí

Vážení spoluobčané,

chceme se vyjádřit k odvolání Ing. Radky Kučerové z postu starostky našich obcí.

K odvolání došlo v pondělí 3. 4. 2023 na veřejném zasedání zastupitelstva. K oznámenému programu zasedání byly přidány dva mimořádné body - ukončení spolupráce s advokátní kanceláří a ukončení spolupráce se správcem IT služeb. Diskuze k těmto prvním dvěma bodům jednání nepřinesly žádné uspokojivé odpovědi na vznesená obvinění a nejasnosti. Proto se zastupitelé odhodlali přidat třetí mimořádný bod – návrh na odvolání paní starostky Radky Kučerové. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, jeden hlasoval proti a paní starostka se zdržela hlasování.

Zastupitelé SPOLEČNĚ S VÁMI se od ledna opakovaně snažili se starostkou najít společnou řeč. Bohužel ani přes opakované výtky a upozornění, že starosta je podřízený zastupitelstvu, nedošlo k jakékoliv sebereflexi a nápravě situace.

Výsledkem bylo první soukromé jednání zastupitelů SPOLEČNĚ S VÁMI dne 20. 3. 2023, kde bylo v plánu probrat další postup. Na jednání byl přizván i zastupitel Pavel Tippl, který se však schůzky odmítl zúčastnit a problémy bagatelizoval.

Co přesně vedlo většinu zastupitelů k tak radikálnímu kroku? Především několikaměsíční neshody mezi většinou zastupitelstva a starostkou ohledně způsobu vedení obce, kdy zastupitelé nebyli záměrně informováni o důležitých věcech, nesouhlasili se svévolnými kroky starostky a v neposlední řadě zastupitelům vadil i způsob spolupráce starostky s najatou advokátní kanceláří. Dále také častá manipulace s fakty a tím záměrné rozeštvávání týmu, stavění jednotlivých zastupitelů proti sobě … To není prostředí, ve kterém by chtěl kdokoliv dobrovolně fungovat.

Vzhledem k tomu, že v rámci bodu, který se týkal odvolání starostky, vinou vypjaté situace nezazněla hlavní fakta a živé vysílání bylo ukončeno ihned po oficiálním zasedání zastupitelstva, je vcelku pochopitelné, že sledující diváci byli ponecháni bez zásadních odpovědí. Občanům, kteří byli osobně účastni zasedání, bylo vše na místě dovysvětleno. Pro ty z vás, kteří viděli pouze živé vysílání, si dovolujeme shrnout zásadní body, které vedly k odvolání starostky.

Hlavní témata, ve kterých docházelo k zásadním rozporům mezi starostkou a zastupiteli (všechna fakta jsou písemně doložitelná nebo existují svědci):

 • Pochybnosti zastupitelů o kompetentnosti starostky vést úřad. Za právní služby se k 1. 4. 2023 utratilo zhruba 420 000,- Kč, přičemž služby advokátní kanceláře byly využívány výlučně starostkou, a to z větší části především k tomu, aby úřad starosty vůbec nějak fungoval.

 • Ve spolupráci se zástupcem advokátní kanceláře docházelo ke svévolnému jednání bez jakéhokoliv informování zastupitelů a dále pak k zatajování informací. Hlavní témata byla: odkup RLC, obecní fara, obecní pozemky v Nebřenicích.

 • Oznámení starostky 3. 2. 2023 všem členům SPOLEČNĚ S VÁMI, že hnutí opouští a necítí se jakkoliv ke SPOLEČNĚ S VÁMI vázána.

 • Pokus obejít zastupitele při přípravě podkladů do posledního čísla časopisu. Starostka se bez dohody se zastupiteli chystala v obecním časopise prezentovat nikým neschválený koncept obchodní spolupráce mezi firmami a občany, kdy plánovala poskytovat prostory úřadu i pro související obchodní jednání. Součástí podkladů byla i osobní prezentace starostky včetně odkazů na její osobní účty na sociálních sítích.

 • Zadávání neprobraných a zastupiteli neschválených záměrů pro příjem dotací, zejména Senior House a multifunkční hřiště.

 • Zpochybňování auditu předchozího zastupitelstva obce a snaha o jeho zastavení.

 • Neustálé vměšování koncipienta advokátní kanceláře do řízení obce - překračování kompetencí, stavění se do role zprostředkovatele v komunikaci mezi starostkou a zbytkem zastupitelstva, nevyžádaná účast na pracovních schůzkách apod. - intenzivní prorůstání vlivu advokátní kanceláře na chod obce.

 • Uzavření první smlouvy 1. 12. 2022 s advokátní kanceláří na zastupování v soudních sporech a správních řízeních, přičemž o této smlouvě nebylo zastupitelstvo nikterak informováno. Finanční plnění plynoucí z této smlouvy není nijak limitováno.

 • Poskytnutí generální plné moci na zastupování obce advokátní kanceláří. Dle naší právní analýzy se jedná o nestandardní krok, kdy plná moc je běžně poskytována pouze ke konkrétním úkonům jako je např. zastupování v konkrétním soudním řízení.

 • Na zasedání zastupitelstva 7. 12. 2022 bylo schváleno uzavření druhé smlouvy s advokátní kanceláří v celkové výši plnění 240 000,- Kč. Při kontrole smluv 14. 3. 2023 došlo ke zjištění, že starostka neoprávněně uzavřela tuto smlouvu na neschválených 500 000,- Kč. Namísto korektního vyřešení situace smlouvu během pracovní schůzky zastupitelstva roztrhala. Tuto smlouvu pak starostka hned následující den nahradila “správnou” kopií smlouvy na 240 000,- Kč od advokátní kanceláře. Jak se může stát, že existují dvě různé a platné verze téže smlouvy, podepsané jak starostkou, tak jednatelem advokátní kanceláře?

 • Nestandardní rozdělení právních služeb do dvou samostatných smluv a zvláštních objednávek. Smlouva 1 - zastupování v soudních a správních řízeních, smlouva 2 - právní poradenství obce kromě OAKS a soudních řízení, samostatné objednávky pro OAKS (právní služby v souvislosti s OAKS). Dle našeho právního rozboru situace je zde podezření na účelově dělená plnění pro jednu společnost s cílem obejít vůli zastupitelstva a zastřít tak jakoukoliv finanční kontrolu jednotlivých plnění.

 • Jednání s Arendonem o vyčerpání 440 000,- Kč na právní služby obce, které se Arendon nabídl obci uhradit. Tento rozpočet mohla obec v případě potřeby využívat další řadu let. Z této částky již však bylo vyčerpáno cca 130 000,- Kč během několika posledních měsíců. Jen pro srovnání - předchozí zastupitelstvo z této částky nevyčerpalo nic.

 • Svévolné nákupy nábytku a vybavení úřadu bez jakékoliv diskuse se zastupiteli, které pokračovaly i po upozornění.

Prostřednictvím sociálních sítí se nyní bývalá starostka snaží navodit dojem, že v případě jejího odvolání šlo o komplot a spolupráci s bývalým starostou panem Richterem, staví se do role oběti a záměrně opomíjí důvody, které byly řečeny v průběhu veřejného zasedání.

Zastupitelé SPOLEČNĚ S VÁMI s panem Richterem spolupracují jen na úrovni řízení obce, neboť je stejně jako my občany zvolený zastupitel. To, že také hlasoval pro odvolání starostky, nebyl žádný komplot, ale pouze logické vyústění neudržitelné situace v zastupitelstvu.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že všech osm zbývajících členů SPOLEČNĚ S VÁMI se nadále cítí být občanům zavázáno ve smyslu plnění slíbeného volebního programu. Jako první věc budeme řešit transparentnost hospodaření úřadu a možný online náhled občanů do účetnictví obce.

Kdo bude nový starosta?
Někdo ze zastupitelů hnutí SPOLEČNĚ S VÁMI. O novém starostovi se jedná a budete brzy informováni.

Děkujeme za vaši podporu v této složité době.

tým SPOLEČNĚ S VÁMI


@trust_level_0